Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego, Ogólnym Rozporządzeniem w Sprawie Ochrony Danych (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LogOpt Piotr Warszycki z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 30A lok. 41, telefon kontaktowy: (+48) 693 067 998, adres e-mail: logopt@logopt.pl.
 2. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:
 • Dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w celu wskazanym w zgodzie,
  • w celu obsługi formularza kontaktowego,
  • w celach marketingowych,
  • lub celach aktywnych rekrutacji,
 • Podjęciem czynności mających na celu zawarcia umowy lub realizację umowy zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania umowy tj. sprzedaży towaru lub wykonania usługi oraz obsługi dokumentacji związanej z realizacją umowy.
 • Istnieniem uzasadnionych wymogów Administratora tj. koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym prowadzenie monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ochrony osób i mienia, w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
 • Realizacją wymogów ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przestrzegania przepisów prawa przez Administratora.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w tym: wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, zapewnienia dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów prawa, wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.
 2. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do czasu:
  • cofnięcia zgody – przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,
  • przedawnienia ewentualnych roszczeń, do których dochodzenia konieczne jest dysponowanie danymi,
  • przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące – dla zdarzeń rejestrowanych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego
 1. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa o ochronie danych osobowych w stosunku do jego osoby.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany oraz poprzez profilowanie.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne i służy wykonaniu zobowiązań łączących strony, odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z wnioskiem lub umową.

W przypadku udostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków organów, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób na rzecz Administratora prosimy o poinformowanie tych osób o zakresie przekazanych danych, nazwie Administratora i celu ich przetwarzania.